Reports

Annual reports

2015 -2016 Annual Report

2015-16-annual-report.pdf | 2.86 MB

2014 - 2015 Annual Report

2014-15-annual-report.pdf | 2.57 MB

2013 -2014 Annual Report

2013-14-annual-report.pdf | 2.95 MB

2012 - 2013 Annual Report

2012-13-annual-report.pdf | 10.41 MB

2011 - 2012 Annual Report

2011-12-annual-report.pdf | 1.96 MB

2010 - 2011 Annual Report

2010-11-annual-report.pdf | 25.08 MB

2009 - 2010 Annual Report

2009-10-annual-report.pdf | 2.18 MB

Trip reports

2016 New Zealand

trip-report-2016-nz-report-eng.pdf | 3.1 MB

2014 Rwanda

trip-report-2014-rwanda.pdf | 4.09 MB

2014 Panama

trip-report-2014-panama.pdf | 3.57 MB

2013 Europe

trip-report-2013-europe.pdf | 4.14 MB

2012 Norway

trip-report-2012-norway.pdf | 5.95 MB

2010 Nicaragua

trip-report-2010-nicaragua.pdf | 6.66 MB

2009 New Zealand

2009-new-zealand.pdf | 4.5 MB

2008 Mongolia

2008-mongolia.pdf | 54.9 MB

2006 South Africa

2006-south-africa.pdf | 3.3 MB

2005 Alaska

2005-alaska.pdf | 4.26 MB

2004 Belize

2004-belize.pdf | 20.7 MB

2003 Guyana

2003-guyana.pdf | 9.41 MB

2002 Costa Rica

2002-costa-rica.pdf | 5.37 MB

2001 Japan

2001-japan.pdf | 896.42 KB